Reklam Üst

Simple Present Tense Geniş Zaman Konu

İngilizce  Simple Present Tense Geniş Zaman Konu Anlatımı Eğitimi? Simple Present Tense İngilizce'de Ne Anlama Gelir Geliyor?

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Nedir?

Simple Present Tense, İngilizce’de en önemli Tensdir. Bir işin her zaman yapıldığını anlatır. Türkçe’de Geniş Zaman olarak adlandırılır. Şöyle bir tanımla da Simple Present Tense açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle Geniş Zamandır. Yani Simple Present Tense bir cümledir. Bu Tens bazı İngilizce gramer kitaplarında Present Simple Tense ismi ile de belirtilir.

Simple Present Tense dililmizde Geniş Zamanın karşılığıdır ve çok yaygın olarak kullanılır. Bu zamanın kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Önemli Bilgi:

  

("He - she - it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümleler de görüldüğü gibi fiilin sonuna "S" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "S" kullanılmamıştır.)

 ---

AFFIRMATIVE OLUMLUNEGATIVE OLUMSUZINTERROGATIVE SORU
I sleep (Uyurum)I don't sleep (Uyumam)Do I sleep? (Uyur muyum?)
You sleep (Uyursun)You don't sleep (Uyumazsın)Do you sleep? (Uyur musun?)
He/she/it sleeps (O uyur)He/she/it doesn't sleep (O uyumaz)Does he/she/it sleep (O uyur mu?)
We sleep (Uyuruz)We don't sleep (Uyumayız)Do we sleep? (Uyur muyuz?)
You sleep (Uyursunuz)You don't sleep (Uyumazsınız)Do you sleep? (Uyur musunuz)
They sleep (Uyurlar)They don't sleep (Uyumazlar)Do they sleep? (Uyurlar mı?)


Geniş Zaman - Present Tense Cümle Yapıları Örnekleri

► Geniş zamanın olumlu şekli özneden sonra fiilin mastar hali getirilerek yapılır.

- I work in a school. 
(Ben bir okulda çalışırım.)
- You live in New York. 
(Sen New York’ta yaşarsın.)
Ancak üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir.  

- She works in a bank. 
(O bir bankada çalışır.)
- He lives in Paris. 
(O Paris’te yaşar.)
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır.  “Bizim arkadaşımız Londra’da yaşar." cümlesini kurmak istersek;
Our friend lives in London. (Bizim arkadaşımız Londra’da yaşar.)
Dememiz gerekir. Buradaki “bizim” çoğul gibi algılanarak fiilin sonuna -s getirilmezse yanlış olur. Çünkü, asıl kelime, yani işi yapan özne, “biz” değil, “bizim arkadaşımız”dır. Yani tek bir kişidir.
DİKKAT: Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn’t kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.
► Geniş zamanın soru şekli, öznenin 3. tekil şahıs veya diğerleri olması durumuna bağlı olarak, cümlenin başına do veya does getirilerek yapılır. Yani olumlu cümleyi aynen alıp, başına do veya does getirdiğimizde cümle soru olur.

- I go to school. (Ben okula giderim.)  - olumlu cümle
- Do I go to school?  (Ben okula gider miyim?) -soru cümlesi
- You go to school. (Sen okula gidersin.) - olumlu cümle
- Do you go to school? (Sen okula gider misin?) - soru cümlesi
Tekil şahıslarda cümlenin başına “do” yerine “does” getirilir ve olumlu cümlede fiilin sonuna getirilen -s takısı kaldırılır.

- He goes to school. (O, okula gider.) - olumlu cümle
- Does he go to school? (O, okula gider mi?) - soru cümlesi
- He writes an e-mail. (O e-mail yazar.) - olumlu cümle
- Does he write an email? (O, e-mail yazar mı?) - soru cümlesi
► Geniş zamanın olumsuz şekli yine öznenin 3. tekil şahıs veya diğerleri olmasına bağlı olarak özneden "don’t" veya "doesn’t" getirilerek yapılır. 3. tekil şahıslarda "doesn"t" getirildiğinde fiilin sonundaki -s takısı yine kalkar.

- I like ice-cream. (Dondurma severim.) - olumlu cümle
- I don’t like ice-cream. (Dondurma sevmem.) - olumsuz cümle

- She plays tennis. (O tennis oynar.) - olumlu cümle
- She doesn’t play tennis. (O tenis oynamaz.) - olumsuz cümle

-S TAKISI İÇİN HATIRLATICI SENARYO

Geniş zamanda üçüncü tekil şahıslarda fiilin sonuna -s takısı eklenmesi, soru ve olumsuz cümlelerde ise fiilin sonundaki -s takısının kaldırılması genelde zor öğrenilen bir konudur. Akılda tutmak ve unutmamak için şöyle bir senaryo düşünülebilir.
Simple Present Tense yapısını büyük bir şirket olarak düşünün. does ve doesn’t yardımcı fiillerini şirketin patronları olarak, -s takısını da bu şirketin sekreteri olduğunu hayal edin. Şirkette herşey olumluyken, yani cümle olumlu olduğunda bütün işlere sekreter (-s) bakar. Fakat herhangi bir olumsuz durum veya sorun olduğunda patronlar (does, doesn’t) gelir ve doğal olarak sekreter (-s) aradan çekilir.

USE (KULLANIM)

USE 1 Repeated Actions (Tekrarlanan eylemler)

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. 
(Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)
EXAMPLES: Örnekler
I play tennis. 
(Tenis oynarım)
She does not play tennis. 
(O tenis oynamaz.)
The train leaves every morning at 8 am. 
(Tren her sabah saat 8’de hareket eder.)
The train does not leave at 9am. 
(Tren saat 9’da hareket etmez.)
She always forgets her purse. 
(O hep cüzdanını unutur.)
He never forgets his wallet. 
(O hiç cüzdanını unutmaz.)
Every twelve months, the Earth circles the sun. 
(Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)
The sun does not circle the Earth. 
(Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

USE 2 Facts or Generalizations (Gerçekler veya genellemeler)

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.
 
(Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)
 
EXAMPLES - Örnekler
 
Cats like milk. 
(Kediler sütü sever.)
Birds do not like milk. 
(Kuşlar süt sevmez.)
California is in America. 
(Kaliforniya Amerika’dadır.)
California is not in the United Kingdom. 
(Kaliforniya İngiltere’de değildir.)
Windows are made of glass. 
(Pencereler camdan yapılır.)
Windows are not made of wood. 
(Pencereler tahtadan yapılmaz.)

TIME expressionS IN SIMPLE PRESENT TENSE - GENİŞ ZAMANDA ZAMAN BELİRTEN KELİMELER

Time Expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce ’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time Expression’ların bilinmesi çok önemlidir. 
Önemli Bilgi: Geniş zamanla en çok kullanılan zaman ifadeleri "adverbs of frequency" (sıklık zarfları) dır.
 
Always (daima) 
She always listens to classical music. (O hep klasik müzik dinler.)
Usually (genellikle)
I usually go to cinema at weekends. (Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)
Often (sık sık)
They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)
Sometimes (arasıra)
She sometimes writes me a letter. (Bana arasıra mektup yazar.)
Rarely (nadiren)
I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)
Never (hiç, asla)
I never drink alcohol. (Hiç alkol içmem.)
Every (her)
I go fishing every Sunday. (Her pazar balık tutmaya giderim.)

Simple Present Tens (Geniş Zaman) ilgili daha fazla örnek cümleler aşağıda verilmiştir. (More Example Sentences)

Aşağıda Simple Present Tense Olumlu Cümle örnekleri verilmiştir.

SIMPLE PRESENT TENSE OLUMLU CÜMLE ÖRNEKLERİ

1) I play tennis basketball every day at school. 
(Hergün okulda basketbol oynarım.)
2) I learn piano with my friends. 
(Arkadaşlarımla piyano öğreniyorum.)
3) You speak French very well. 
(Çok iyi Fransızca konuşuyorsun.)
4) Some people like spending time at home. 
(Bazı insanlar evde vakit geçirmekten hoşlanır.)
5) He catches the train at 6 AM every morning. 
(Her sabah saat 6’da treni yakalar.)
6) Jack goes to gym every day. 
(Jack her gün spor salonuna gider.)
7) Susan loves to play piano. 
(Piyano çalmaya bayılır.)
8) English people always carry umbrella. 
(İngilizler daima şemsiye taşırlar)
9) It usually rains every day here. 
(Yağmur burada genelde her gün yağar.)
10) It smells very delicious in the kitchen. 
(Mutfaktan leziz kokular geliyor.
11) We generally sing songs all together. 
(Şarkılarımı genelde hep beraber söyleriz.)
12) We go to a gallery every Sunday. 
(Her Pazar sergievine gideriz.)
13) They drive their kids to school every day. 
(Çocuklarını her gün okula götürüyorlar.)
14) They work for a chemical company. 
(Bir kimya şirketi için çalışıyorlar.)
15) My uncles lives in a big house in New York. 
(Amcam New York’ta büyük bir evde yaşar.)

   

Aşağıda Simple Present Tense Olumsuz Cümle örnekleri verilmiştir.

SIMPLE PRESENT TENSE OLUMSUZ CÜMLELER

1) We don’t have dinner at five o’clock in Turkey. 
(Türkiye’de akşam yemeğini saat 5’te yemeyiz.)
2) John and his friends don’t go out when it is cold. 
(Hava soğuk olduğunda John ve arkadaşları dışarı çıkmazlar.)
3) Kind neighbours don’t listen music loudly at night. 
(İyi komşular gece yüksek sesle müzik dinlemezler.)
4) They don’t watch TV in the evenings. 
(Akşamları televizyon izlemezler.)
5) I don’t believe you. 
(Sana inanmıyorum.)
6) I don’t trust people who lie. 
(Yalan söyleyen insanlara güvenmem.)
7) You don’t know that guy, do you? 
(O adamı tanımıyorsun, değil mi?) 
8) My family don’t let me go out at night. 
(Ailem gece dışarı çıkmama izin vermiyor.)
9) My friend Michael does not want to stay here anymore. 
(Arkadaşım Michael artık burada kalmak istemiyor.)
10) It doesn’t smell good in this part of town. 
(Şehrin bu bölümü iyi kokmaz.)
11) It doesn’t matter anymore. 
(Artık farketmez.)
12) He doesn’t like swimming in the pool. 
(Havuzda yüzmekten hoşlanmıyor.)
13) She doesn’t call me even when she needs my help. 
(Bana ihtiyacı olduğunda bile beni aramaz.)
14) She does not go to bed before 1 AM at the weekend. 
(Hafta sonunda gece birden önce yatmaz.)
15) Many people prefer to live in countryside in these days. 
(Bugünlerde birçok insan kırsal kesimde yaşamayı tercih ediyor.)

 

Aşağıda Simple Present Tense Soru cümle örnekleri verilmiştir.

SIMPLE PRESENT TENSE SORU CÜMLELERİ

1) Do you believe what he says? 
(Söylediklerine inanıyor musun?) 
2) Do you and your friends like this place? 
(Sen ve arkadaşların burayı seviyor musunuz?)
3) Does your father still work in the same company? 
(Baban hala aynı şirkette mi çalışıyor?) 
4) Do you swim in the summer? 
(Yazın yüzer misin?)
5) Do you often go to the cinema? 
(Sinemeya sık gider misin?)
6) Do people in Turkey work at weekends? 
(Türkiye’deki insanlar haftasonunda çalışır mı?)
7) Do students in Turkey have to wear school uniform? 
(Türkiye’deki öğrenciler okul forması giymek zorunda mı?)
8) Does John have a lot of friends at school? 
(John’un okulda çok arkadaşı var mı?)
9) Does your parents know where you are now?
(Ailen şu anda nerede olduğunu biliyor mu?)
10) Does she eat a lot lately? 
(Son zamanlarda çok mu yiyor?
11) Does your father speak Spanish fluently? 
(Baban akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor mu?)
12) Does she tidy her room every morning? 
(Her sabah odasını toplar mı?)
13) Do you know where this sound comes from? 
(Bu sesin nereden geldiğini biliyor musun? 
14) Does Jane like eating out? 
(Jane dışarıda yemek yemeyi sever mi?)
15) Does the cake taste good? 
(Pastanın tadı güzel mi?)

#########

Simple Present Tense Örnek Cümleler

İngilizce geniş zaman olumlu cümleler, önce özne, sonra fiil eklenerek oluşturulur.
We live in Istanbul. 
Biz İstanbul’da yaşarız. 
She loves me.
O, beni sever.
I love her too.
Ben de onu severim.
  I go to work every day.
Ben her gün işe giderim.
You go on holiday every summer.
Sen her yaz tatile gidersin.

Şimdi Simple Present Tense’in çok kullanıldığı alanları örneklerle görelim.

Facts bilinen bazı gerçeklerin ifadesi için kullanılır.

A rabbit has four legs.
Tavşanın dört bacağı vardır.
Messi comes from Argentina.
Messi Arjantin’den gelir. (Messi Arjantinlidir anlamına gelir.)
It snows a lot in winter in Norway.
Norveç’e kışın çok kar yağar.  
Short actions her zaman tekrarlanan olağan işler için kullanılır.

I switch on the TV.
Ben televizyonu açarım.
She looks at her laptop.
O, dizüstü bilgisayarına bakar.
Mary opens the window.
Mary pencereyi açar.
 Habits her zaman tekrarlanan bazı alışkanlıkların ifadesi için kullanılır.

I go by bus to the office.
Ben ofise otobüsle giderim.
 Mike sleeps eight hours every night during the week.
Mike tüm hafta boyunca her gece sekiz saat uyur.
 I brush my teeth every day.
Ben hergün dişlerimi fırçalarım.

Simple Present Tense Olumlu Örnek Cümleler

I like to drink coffee.
Ben kahve içmeyi severim.
 Our next-door neighbours go fishing at the weekend.
Yan komşularımız hafta sonu balığa gider.
 I visit my grandparents every week.
Ben, her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.
 I always study hard for exams.
Ben, her zaman sınavlar için çok çalışırım.
 John goes to football practice every day.
John, her gün futbol antrenmanına gider.
 In general, I believe that all people can live in peace.
Genelde, ben her insanın barış içinde yaşayabileceğine inanırım.
 They make a print out all their emails.
Onlar, tüm emaillerinin çıktısını alırlar.
 Sezen Aksu writes very good lyrics. 
Sezen Aksu çok güzel şarkı sözleri yazar.  
She looks like an angel.  
O, bir meleğe benzer. (O, bir melek gibidir.)

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Geniş zaman olumsuz cümleler de önce özne kullanılır, sonra to do yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiil ile tamamlanır. Simple Present Tense’de 3.tekil şahıslarda fiile eklenen s takısı, olumsuz cümlelerde fiile eklenmez, yardımcı fiile eklenir. Böylece do yardımcı fiili 3.tekil şahıslarda does şeklini alır.
Önemli bilgi: İngilizcede fiilleri, yalnız başına söylediğimiz zaman başlarına getirilen to eki (to go: gitmek, to write: yazmak), mek, mak anlamına gelir. İsimlerin başına geldiği zaman ise, e, a, ye, ya anlamı verir. (Örneğin; to Ankara: Ankara’ya, to school: okula)

Simple Present Tense Olumsuz Örnek Cümleler 

They don’t clean their room every day. 
Onlar her gün odalarını temizlemezler.
 You don’t drink milk at breakfast. 
Sen kahvaltıda süt içmezsin. 
 I don’t get up early on Sundays.
Ben Pazar günleri erken kalkmam.
 I don’t sell my bicycle.
Ben bisikletimi satmam.
 Ali doesn’t drink coffee at breakfast.
Ali kahvaltıda kahve içmez.
 Zeynep doesn’t lie to her friends.
Zeynep arkadaşlarına yalan söylemez.
 My grandfather doesn’t run in the garden.
Büyükbabam bahçede koşmaz.

Simple Present Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Geniş Zaman soru cümleleri to do yardımcı fiili, cümlenin başına, özneden önce getirilerek yapılır.

3.tekil şahıslarda fiile eklenen s takısı, aynen olumsuz cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiile eklenir. Böylece do yardımcı fiili 3.tekil şahıslarda does şeklini alır.
Simple Present Tense Örnek Soru Cümleleri
Are you vegetarian? 
Siz vejetaryen mısınız?
 Does Linda have a bicycle?
Linda’nın bisikleti var mı? 
 Do you surf the Internet every day?
Her gün internette sörf yapar mısın? 
 Does he go to the theatre?
O tiyatroya gider mi? 
  Simple Present Tense soru zarflı örnek cümleler
 
What does a monkey like to eat?
Bir maymun ne yemeyi sever?
 A monkey likes to eat bananas.
Bir maymun muz yemeyi sever.   
  Where do the kangaroos live? 
Kangurular nerede yaşar?
 The kangaroos live in Australia.
Kangurular Avustralya’da yaşar.  
 When do the babies cry?
Bebekler ne zaman ağlarlar?
 The babies cry when they are hungry.
Bebekler aç olduklarında ağlarlar.

3. tekil şahıs için kullanılan s takısı:

Fiil çekimlerinde 3. tekil şahıs çekimlerinde fiilin sonuna s eklenir.

He draws my picture. 
O benim resmimi yapar.
  She plays in the garden.
O bahçede oynar.

Sonu y ile biten fiillerde y’den önce gelen harf ünsüzse 3. tekil şahıs çekimlerinde y kaldırılır, ies olarak eklenir. 

 Baby cries every night.
 Bebek her gece ağlar.
Bahadır studies his lesson.
 Bahadır dersini çalışır.

 Olumsuz ve soru cümlelerinde, 3. tekil şahıs için fiile eklenen s takısı yardımcı fiile eklenir. 

 Leyla drives her car.
Leyla arabasını sürer. 
  Does Leyla drive her car?
Leyla arabasını sürer mi?
 Leyla doesn’t drive her car.
Leyla arabasını sürmez.
 

Simple Present Tense Türkçe'de olduğu gibi, İngilizce'de de gelecek zaman anlamı taşıyabilir. 

 I am going to start working in Microsoft Company.
Ben Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım.
 I start to work in Microsoft company next month. 
Ben önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlarım (başlıyorum). 

Şimdi Simple Present Tense ile çeşitli örnek cümleler yapalım.

The children like toys very much.
Çocuklar oyuncakları çok severler.
 I speak English.
Ben İngilizce konuşurum.
 The train leaves at 10:30 in the morning.   
Tren sabah saat 10:30 ’da kalkar.
 The sunsets in the west.
Güneş batıdan batar.
 I clean my room every morning.
Ben her sabah odamı temizlerim.
 She puts her books into the bag.
O, kitaplarını çantanın içine koyar.
 I put my money into my pocket.
Ben paramı cebime koyarım.
 I love Ayşe very much.
Ben Ayşe'yi çok severim.
 Ayşe loves flowers very much.
Ayşe çiçekleri çok sever.
 Ali sees Ayşe every day.
Ali her gün Ayşe’yi görür.
 The children drink milk every day.
Çocuklar her gün süt içerler.
 They go to the seaside every Sunday.
Onlar, her pazar deniz kenarına giderler.
 My mother cooks aubergine very well.
Benim annem çok iyi patlıcan pişirir.
 Let's go run.
Haydi koşmaya gidelim.
 But you don't like to run.
Fakat sen koşmaktan hoşlanmazsın.
 My sister runs every morning.
Benim kız kardeşim her sabah koşar.
 It snows usually in Uludağ.
Uludağ'da çoğunlukla kar yağar.
 Do you like the ski?
Kaymayı sever misin?
 I like rainy days.
Ben yağmurlu günlerden hoşlanırım.
 Wolfs like foggy days.
Kurtlar sisli (puslu) havalardan hoşlanır.
 My uncle reads English books.
Amcam İngilizce kitaplar okur.
 I love my dog very much.
Ben köpeğimi çok severim.
 My father likes horses very much.
Babam atları çok sever.
 My father lives in Sarıkamış.
Babam Sarıkamış’ta yaşar. 
 I give the apples to my friend.
Ben elmaları arkadaşıma veririm.
 Sun rises always from the east.
Güneş daima doğudan doğar.

Dokümanımızın içeriği: AK ENglish, limasollunaci, englishtime, justenglish, britishtime kaynaklarından yararlanılmıştır.
##############
İngilizce Gramer Zamanlar Konusu Eğitimi Eğitimleri
İngilizce Gramer Zamanlar 
Konuyla ilgili eklenmesini veya öğrenmek istediğiniz kelimeler varsa, yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük Online ücretsiz web sitesi kursu.

Web sitemizde yer alan diğer İngilizce Kelimelere bakabilirsiniz. Ayrıca kendinizi gelişmeye yönelik sitemizde açılan bütün konular tamamen ücretsiz olarak hizmetinize sunulmuştur. Sitemizde yer alan konularımız, İngilizceye başlayanların yanı sıra kendilerini geliştirmek isteyenlere de yönelik bilgiler içermektedir. İngilizce öğrenmek isteyen ve özellikle belirterek her seviyeye hitap eden konularımız mevcuttur.
Önemli bilgi:

İngilizce Dilini Nasıl Öğrenirim veya İngilizce Dilini Nasıl Öğreniriz?

İngilizce dilini öğrenmenin birçok yöntemleri vardır. Sizlere 10 adımda İngilizce dilini öğrenmenin yanı sıra kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda bilgiler verecek olursak, aşağıdaki maddeler halinde belirttiğimiz bilgileri kesinlikle işinize yaracaktır.
 1. İngilizce konuşan kişilerle pratik yapın.
 2. İngilizce müzik dinleyin ve şarkı sözlerini takip edin.
 3. İngilizce altyazılı filmler veya diziler izleyin.
 4. İngilizce kitaplar, hikâye veya makaleler okuyun.
 5. Günlük hayatta İngilizce kelimeleri ve ifadeleri kullanmaya çalışın.
 6. Dil öğrenme uygulamaları veya çevrimiçi kaynaklar kullanın.
 7. Kelimelerin anlamlarını ve doğru kullanımlarını öğrenmek için sözlükleri kullanın.
 8. İngilizce dilbilgisini ve dil yapılarını çalışın.
 9. İngilizce yazı yazın, günlük tutun veya mektuplar yazın.
 10. Bir dil eğitimi programına veya kursuna katılın.

Bu ipuçları, İngilizce öğrenmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, sabır ve düzenli pratik çok önemlidir. Yavaş yavaş ilerleyin ve kendinize zaman tanıyın. Dil alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız hedefleriniz olmalı. Örneğin çalıştığınız kurumda daha iyi bir noktaya gelmek istiyorsanız, dil önemlidir. Kamuda çalışan bir memuru iseniz (herhangi bir unvanınız olmasa bile), dil sayesinde yurtdışı görevlendirme imkanınız olacaktır. Gerek özel ve gerekse de kamu sektöründe dil tazminatı almak istiyorsanız (maaşlarınıza ek ödeme) öğreneceğiniz herhangi bir dil sayesinde bunu başarabilirsiniz.
Başarılar dileriz! AK İngilizce Kursu Kursları

Online Ücretsiz İngilizce Kursu Kursları


9 Yorumlar

 1. Simple Present Tense (Geniş Zaman) Nedir?
  Simple Present Tense, İngilizce’de en önemli Tensdir. Bir işin her zaman yapıldığını anlatır. Türkçe’de Geniş Zaman olarak adlandırılır.
  Şöyle bir tanımla da Simple Present Tense açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle Geniş Zamandır. Yani Simple Present Tense bir cümledir. Bu Tens bazı İngilizce gramer kitaplarında Present Simple Tense ismi ile de belirtilir.

  YanıtlaSil
 2. Simple Present Tense Örnek Cümleler
  İngilizce geniş zaman olumlu cümleler, önce özne, sonra fiil eklenerek oluşturulur.
  We live in Istanbul.
  Biz İstanbul’da yaşarız.
  She loves me.
  O, beni sever.
  I love her too.
  Ben de onu severim.
  I go to work every day.
  Ben her gün işe giderim.
  You go on holiday every summer.
  Sen her yaz tatile gidersin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Simple Present Tense Olumlu Örnek Cümleler

   I like to drink coffee.
   Ben kahve içmeyi severim.
   Our next-door neighbours go fishing at the weekend.
   Yan komşularımız hafta sonu balığa gider.
   I visit my grandparents every week.
   Ben, her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.
   I always study hard for exams.
   Ben, her zaman sınavlar için çok çalışırım.
   John goes to football practice every day.
   John, her gün futbol antrenmanına gider.
   In general, I believe that all people can live in peace.
   Genelde, ben her insanın barış içinde yaşayabileceğine inanırım.

   Sil
 3. Simple Present Tense Olumsuz Örnek Cümleler  They don’t clean their room every day.
  Onlar her gün odalarını temizlemezler.
  You don’t drink milk at breakfast.
  Sen kahvaltıda süt içmezsin.
  I don’t get up early on Sundays.
  Ben Pazar günleri erken kalkmam.
  I don’t sell my bicycle.
  Ben bisikletimi satmam.

  YanıtlaSil
 4. Simple Present Tense Soru Cümleleri Nasıldır?


  Geniş Zaman soru cümleleri to do yardımcı fiili, cümlenin başına, özneden önce getirilerek yapılır.

  3.tekil şahıslarda fiile eklenen s takısı, aynen olumsuz cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiile eklenir. Böylece do yardımcı fiili 3.tekil şahıslarda does şeklini alır.


  Simple Present Tense Örnek Soru Cümleleri


  Are you vegetarian?
  Siz vejetaryen mısınız?
  Does Linda have a bicycle?
  Linda’nın bisikleti var mı?
  Do you surf the Internet every day?
  Her gün internette sörf yapar mısın?
  Does he go to the theatre?

  YanıtlaSil

 5. Olumlu Cümle
  I sleep (Uyurum)
  He/She/It Sleeps (O uyur)
  He She It zamirleri de S Takısı aldığını görüyoruz.

  YanıtlaSil
 6. Önemli Bilgi:
  ("He - she - it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümleler de görüldüğü gibi fiilin sonuna "S" takısı gelmiştir.
  Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "S" kullanılmamıştır.)

  YanıtlaSil
 7. AFFIRMATIVE OLUMLU Cümle Örnekleri
  I sleep (Uyurum)
  You sleep (Uyursun)
  He/she/it sleeps (O uyur)
  We sleep (Uyuruz)
  You sleep (Uyursunuz)
  They sleep (Uyurlar)

  Not:
  Olumlu cümlelerde he-she-it cümleleri S takısı alır.
  ########
  NEGATIVE OLUMSUZ Cümle Önekler:

  I don't sleep (Uyumam)
  You don't sleep (Uyumazsın)
  He/she/it doesn't sleep (O uyumaz)
  We don't sleep (Uyumayız)
  You don't sleep (Uyumazsınız)
  They don't sleep (Uyumazlar)

  #########

  INTERROGATIVE SORU Cümle Örnekleri

  Do I sleep? (Uyur muyum?)
  Do you sleep? (Uyur musun?)
  Does he/she/it sleep (O uyur mu?)
  Do we sleep? (Uyur muyuz?)
  Do you sleep? (Uyur musunuz)
  Do they sleep? (Uyurlar mı?)

  YanıtlaSil
 8. Simple Present Tense dililmizde Geniş Zamanın karşılığıdır ve çok yaygın olarak kullanılır. Bu zamanın kullanımıyla ilgili konumuzdaki tabloyu muhakkak inceleyiniz.


  Önemli Bilgi:


  ("He - she - it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümleler de görüldüğü gibi fiilin sonuna "S" takısı gelmiştir.

  Not:
  olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "S" kullanılmamıştır.)

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Konu altı Reklam - Sol

Konu altı Reklam - Sağ