Reklam Üst

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

İngilizce Gramer Zamanlar Konusu Eğitimi Eğitimleri
İngilizce Gramer Zamanlar 

Bu konumuzda sizlere şimdiki zaman konusuna değindik ve internette araştırdığımız en iyi ve güvenilir olarak gördüğümüz kaynağı sizlere paylaşmayı uygun gördük.
Konumuzun altına bir çok kaynak link verilmiştir yararlanmanız için.
Yararlı olması dileğiyle.
Akblog.net


Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Diğer kullanımlar da aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Auxiliary Verbs (Yardımcı fiiller) : am/is/are
Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili örneklerde yer almaktadır.PRESENT CONTINUOUS TENSE ÖRNEKLER:

(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU)
 • I am playing (Oynuyorum)
 • You are playing (Oynuyorsun)
 • He is playing (O -erkek- oynuyor)
 • She is playing (O -kadın- oynuyor)
 • It is playing (O -cansız, hayvan- oynuyor)
 • We are playing (Oynuyoruz)
 • They are playing (Oynuyorlar)
 (-) NEGATIVE (OLUMSUZ)

 • I am not playing (Oynamıyorum)
 • You aren’t playing (Oynamıyorsun)
 • He isn’t playing (Oynamıyor)
 • She isn’t playing (Oynamıyor)
 • It isn’t playing  (Oynamıyor)
 • We aren’t playing (Oynamıyoruz)
 • They aren’t playing (Oynamıyorlar)

(?) QUESTION (SORU)

 • Am I playing? (Oynuyor muyum?)
 • Are you playing? (Oynuyor musun?)
 • Is he playing? (Oynuyor mu?)
 • Is she playing? (Oynuyor mu?)
 • Is it playing? (Oynuyor mu?)
 • Are we playing? (Oynuyor muyuz?)
 • Are they playing? (Oynuyorlar mı?) USE OF PRESENT CONTINOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANIMI)
♦ USE 1 - Now (Şimdi)
► We use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now, at this very moment. (Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.)
 EXAMPLES (ÖRNEKLER)
 • - You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)
 • - You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)
 • - I am sitting. (Oturuyorum.)
 • - I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)
 • - What are you doing? (Ne yapıyorsun?)
 • - I am teaching English. (İngilizce öğretiyorum.)
 • - Madonna is riding a bike. (Madonna bisiklet sürüyor.)
 • - Joe is smoking. (Joe sigara içiyor.)
 • - Bill Gates is travelling by plane. (Bill Gates uçak ile seyahat ediyor.)
 • - Jane is taking a photograph. (Jane fotoğraf çekiyor.)
 • - People are waiting for bus. (İnsanlar otobüs bekliyor.)
 • - Why aren’t you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)

♦ USE 2 Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar)
►  In English, now can mean "this second," "today," "this month," "this year," "this century" and so on. Sometimes we use the Present Continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress.
(İngilizce’de "now" yani "şimdi" şu anlamlara gelir. "tam bu anda", "bu ay", "bu yıl", "bu yüzyıl" vs. Bazen Present Continuous Tense’i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız.)
İngilizce de “now” kelimesi “şu an, bugün,bu ay,bu yıl,bu yüzyıl” gibi birçok anlam verebilir. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak bile, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken Present Continuous kullanırız.
Örneğin “ karate öğreniyorum” diyen bir kişinin, konuşurken karate yapması beklenemez.
 EXAMPLES : (Aşağıdaki bütün örnekler bir lokantada yemek yerken söylenebilir)
 •  -I am studying to become a doctor. (Doktor olmak için çalışıyorum.)
 • - I am not studying to become an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.)
 • - I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
 • - I am not reading any newspapers right now. (Şu anda hiç bir gazete okumuyorum.)
 • - Are you working on any special projects? (Özel bir proje üzerinde çalışıyor musun?)
♦ USE 3 Near Future (Yakın Gelecek)
► Sometimes, speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future. (Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.)
EXAMPLES
 • - I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)
 • - I am not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)
 • - Isn’t he coming with us tonight. (O bu gece bizimle gelmiyor mu?)
 • ♦ USE 4 Complaining with "Always" ("Always" kullanarak şikayette bulunma)

► The Present Continuous with words such as "always"  expresses the idea that something  often happens. Notice that the meaning is like Simple Present but with negative emotion.
 • (Present Continuous Tense "Always" gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense’e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.).
Always kelimesi dışında ayrıca "constantly" veya “ forever” kelimeleri ile kullanıldığında da, Present Continuous Tense rahatsız edici hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. Anlam olarak Simple present tense!i andırsa de , olumsuz duygu içerir. "always" “forever” veya "constantly" kelimeleri cümlede "be" ve "verb+ing." arasında bulunurlar
EXAMPLES

 • - She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)
 • - He is always talking. (O sürekli konuşur.)
 • - I don’t like them because they are always complaining. (Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.)
 • - My brother is always wearing my shirts without asking me. (Kardeşim hep bana sormadan tişörtlerimi giyer.)
 • - Mary is always late for work. Someone should warn her. (Mary hep işe geç kalıyor. Birisi onu uyarmalı.)
 • - She is constantly speaking. I wish she would shut up. (Sürekli konuşuyor. Keşke biraz sussa.)
 • - You are forever talking about your father-in-law. (Sürekli kayınpederin hakkında konuşuyorsun.)

► Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır.Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. 
Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler.

Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “ Seni seviyorum “ diye çevrilir.
- She is loving chocolate. - Yanlış
- She loves chocolate. - Doğru
- I am hating you  - Yanlış
- I hate you  - Doğru
- She isn’t understanding me  - Yanlış
- She doesn’t understand me  - Doğru


Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.
- Mental State (Zihinsel Durumlar)
know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget
want, need, desire, mean
- Emotional State (Duygusal Durumlar)
love, like, appreciate, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, mind,care, astonish, surprise, amaze
- Possession (Sahip Olma)
have, belong, possess, own
- Sense, Perception (Duyular, Algalama)
taste, smell, hear, feel, see
- Other Stative Verbs (Diğer Fiiller)
look, seem, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal,be, exist, matter, consist of, include,contain

► Bazı fiiller de hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. "love - like - hate - understand" gibi fiiller bu kategoriye girer. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla da kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiştir.- THINK
(a) “What do you think about the new English teacher? I think he is a nice man !”
      (Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam.)

(b) I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one.
     (Yarınki sınavı düşünüyorum. Zor bir sınav olacak.)

(a) cümleside think, fikir gösteren soyut anlamlı bie fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir. 

(b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin birşey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “ Öyle derin derin ne düşünüyorsun” diye sorarız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.
- HAVE
(a) I have two cats and a dog. Do you have any pets? (Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı?)
(b) I am having a nice time in my speaking classes. (Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum.)

Birinci cümlede “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. 
İkinci örnekte ise “have” fiili iyi zaman geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.- SMELL
(a) All flowers smell nice. (Bütün çiçekler güzel kokar.)
(b) The little girl is smelling the flowers. (Küçük kız çiçekleri kokluyor.)Birinci cümlede “smell” soyut bir eylemdir. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur.
İkinci cümlede ise “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.

TIME EXPRESSIONS IN PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANDA ZAMAN BELİRTEN İFADELER)

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.
 • - At the moment / now (şu anda / şimdi)
 • The students are studying in the classroom at the moment / now. (Şu anda öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar.)
 • - At present (Şu anda)
 • At present all the farmers in the village are harvesting their crops. (Köydeki çiftçiler şu anda mahsüllerin topluyorlar.)
 • - For the time being (Şu esnada)
 • My father will buy a new car soon. For the time being he is using mine. (Babam yeni bir araba alacak. Şu esnada benimkini kullanıyor.)
Ayrıca "Look! , Listen! Be Careful!" gibi ünlemler de, arkasından gelecek cümlenin şimdiki zaman olacağını gösterir. Özellikle sınavlarda bu ipuçlarını yakalamak çok önemlidir.
- Listen! Somebody is following us. (Dinle! Birisi bizi takip ediyor.)
- Look ! A car is coming. (Baksana! Bir araba geliyor.)

► Spelling Of Final –ing (-ing takısının yazılışı)Fiilin son harfine bağlı olarak bazen -ing takısı farklı şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki bu konuyla ilgili kurallar verilmiştir.
- Bir sessiz harf + -e gelirse -e düşer ve –ing eklenir.
dance - dancing  |  ride - riding  | take - taking
- Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.
cut - cutting  |  plan - planning  |  run - running
NOT: w,y, ve x harfleri çift yazılmaz.
snow - snowing  |  fix - fixing  |  pay - paying
- İki sesli + bir sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz
keep - keeping  |  read - reading
- İki sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz
sing - singing   |  wash - washing

Konuyu zenginleştirmek Ve akılda kalıcı olması adına video eğitimini de ekledik sizler için.
Kaynak: dersimizingilizce
Yardımcı Kaynak:
Present Continuous Tense - https://bikifi.com/biki/present-continuous-tense

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Konu altı Reklam - Sol

Konu altı Reklam - Sağ