Reklam Üst

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Continuous Tense İngilizce Şimdiki Zaman Konu Anlatımı Anlatımları

Bu konumuzda sizlere Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Konusu hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

Present Continuous Tense Nedir?

Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman konusunu anlatan zamandır. Yani Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir.  Daha açık bir ifadeyle bir işin konuşma anında yapıldığını anlatan bir zaman. Present Continuous Tense şöyle bir tanımla da izah edilebilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle Şimdiki Zamandır. İngilizce şimdiki zaman cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Diğer kullanımlar da aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 

Auxiliary Verbs (Yardımcı fiiller): 

am/is/are
Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili tablo yer almaktadır.

Present Continuous Tense Tablo Halinde Anlatımı


AffirmativeNegativeInterragotive
I am walking (Yürüyorum)I am not walking (Yürümüyorum)Am I walking? (Yürüyor muyum)
You are walking (Yürüyorsun)You aren't walking (Yürümüyorsun)Are you walking? (Yürüyor musun?)
He/she/it is walking (O yürüyor)He/she/it isn't walking (O yürümüyor)Is he/she/it walking? (O yürüyor mu?)
We are walking (Yürüyoruz)We aren't walking (Yürümüyoruz)Are we walking? (Yürüyor muyuz?)
They are walking (Yürüyorlar)They aren't walking (Yürümüyorlar)Are they walking? (Yürüyorlar mı?)

USE OF PRESENT CONTINOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANIMI)

► USE 1 - Now (Şimdi)
 
► We use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now, at this very moment. 
(Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.)
  Examples - Örnekler:
  - You are learning English now. 
(Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)
 - You are not sleeping now. 
(Şimdi uyumuyorsun.
 - I am sitting. 
(Oturuyorum.
 - I am not standing. 
(Ayakta durmuyorum.)
 - What are you doing? 
(Ne yapıyorsun?)
 - I am teaching English. 
(İngilizce öğretiyorum.)
 - Madonna is riding a bike. 
(Madonna bisiklet sürüyor.)
 - Joe is smoking. 
(Joe sigara içiyor.)
 - Bill Gates is travelling by plane. 
(Bill Gates uçak ile seyahat ediyor.)
 - Jane is taking a photograph. 
(Jane fotoğraf çekiyor.)
 - People are waiting for bus. 
(İnsanlar otobüs bekliyor.
 - Why aren’t you doing your homework? 
(Niye ödevini yapmıyorsun?)


► USE 2 Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar) 
   
►  In English, now can mean "this second," "today," "this month," "this year," "this century" and so on. Sometimes we use the Present Continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress. 
(İngilizce’de "now" yani "şimdi" şu anlamlara gelir. "tam bu anda", "bu ay", "bu yıl", "bu yüzyıl" vs. Bazen Present Continuous Tense’i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız.)
İngilizce de “now” kelimesi “şu an, bugün, bu ay, bu yıl, bu yüzyıl” gibi birçok anlam verebilir. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak bile, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken Present Continuous kullanırız.
Örneğin “ karate öğreniyorum” diyen bir kişinin, konuşurken karate yapması beklenemez.
 Examples - Örnekler:
(Aşağıdaki bütün örnekler bir lokantada yemek yerken söylenebilir)
 
 - I am studying to become a doctor. 
(Doktor olmak için çalışıyorum.)
 -  I am not studying to become an engineer. 
(Mühendis olmak için çalışmıyorum.)
 - I am reading a book. 
(Bir kitap okuyorum.)
 - I am not reading any newspapers right now.
(Şu anda hiç bir gazete okumuyorum.)
 - Are you working on any special projects? 
(Özel bir proje üzerinde çalışıyor musun?)

► USE 3 Near Future (Yakın Gelecek)

► Sometimes, speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future.
(Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.)
   Examples - Örnekler

 - I am meeting some friends after work.
(İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)
 - I am not going to the party tonight.
(Bu gece partiye gitmiyorum.)
 - Isn’t he coming with us tonight. 
(O bu gece bizimle gelmiyor mu?)

► USE 4 Complaining with "Always" ("Always" kullanarak şikayette bulunma) 

► The Present Continuous with words such as "always"  expresses the idea that something  often happens. Notice that the meaning is like Simple Present but with negative emotion.
 
(Present Continuous Tense "Always" gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense’e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.).
 
Always kelimesi dışında ayrıca "constantly" veya “ forever” kelimeleri ile kullanıldığında da, Present Continuous Tense rahatsız edici hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. 
Anlam olarak Simple present tense"i andırsa de , olumsuz duygu içerir. "always" “forever” veya "constantly" kelimeleri cümlede "be" ve "verb+ing." arasında bulunurlar

Examples - Örnekler

 - She is always coming to class late. 
(Derse hep geç kalıyor.)
 - He is always talking. 
(O sürekli konuşur.)
 - I don’t like them because they are always complaining. 
(Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.)
 - My brother is always wearing my shirts without asking me. 
(Kardeşim hep bana sormadan tişörtlerimi giyer.)
 - Mary is always late for work. Someone should warn her. 
(Mary hep işe geç kalıyor. Birisi onu uyarmalı.) 
 - She is constantly speaking. I wish she would shut up. 
(Sürekli konuşuyor. Keşke biraz sussa.)
 - You are forever talking about your father-in-law. 
(Sürekli kayınpederin hakkında konuşuyorsun.)

► Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır.

Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . 
Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “Seni seviyorum“ diye çevrilir.

- She is loving chocolate. - Yanlış
- She loves chocolate. - Doğru

- I am hating you  - Yanlış
- I hate you  - Doğru

- She isn’t understanding me  - Yanlış
- She doesn’t understand me  - Doğru

Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.

- Mental State (Zihinsel Durumlar)

know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean

- Emotional State (Duygusal Durumlar)

love, like, appreciate, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, mind,care, astonish, surprise, amaze

- Possession (Sahip Olma)

have, belong, possess, own

- Sense, Perception (Duyular, Algalama)

taste, smell, hear, feel, see

- Other Stative Verbs (Diğer Fiiller)

look, seem, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal, be, exist, matter, consist of, include,contain

► Bazı fiiller de hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. "love - like - hate - understand" gibi fiiller bu kategoriye girer. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla da kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiştir.
- THINK
(a) 
 “What do you think about the new English teacher? I think he is a nice man !”
 (Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam.)
(b)
 I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one.
(Yarınki sınavı düşünüyorum. Zor bir sınav olacak.)
(a) cümlesinde think, fikir gösteren soyut anlamlı bir fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir. 
(b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin bir şey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “Öyle derin derin ne düşünüyorsun?” diye sorarız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.
- HAVE
(a) I have two cats and a dog. Do you have any pets? (Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı?)
(b) I am having a nice time in my speaking classes. (Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum.)
 
Birinci cümlede “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz
İkinci örnekte ise “have” fiili iyi zaman geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.
- SMELL
(a) All flowers smell nice. (Bütün çiçekler güzel kokar.)
(b) The little girl is smelling the flowers. (Küçük kız çiçekleri kokluyor.)
 
Birinci cümlede “smell” soyut bir eylemdir. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. İkinci cümlede ise “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.

TIME expressionS IN PRESENT CONTINUOUS TENSE - ŞİMDİKİ ZAMANDA ZAMAN BELİRTEN İFADELER

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir. 
 - At the moment / now (şu anda / şimdi)
The students are studying in the classroom at the moment / now. (Şu anda öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar.)
 
- At present (Şu anda)
At present all the farmers in the village are harvesting their crops. (Köydeki çiftçiler şu anda mahsüllerin topluyorlar.)

- For the time being (Şu esnada)
My father will buy a new car soon. For the time being he is using mine. (Babam yeni bir araba alacak. Şu esnada benimkini kullanıyor.)

Ayrıca "Look! Listen! Be Careful!" gibi ünlemler de arkasından gelecek cümlenin şimdiki zaman olacağını gösterir. Özellikle sınavlarda bu ipuçlarını yakalamak çok önemlidir.
- Listen! Somebody is following us. (Dinle! Birisi bizi takip ediyor.)
- Look ! A car is coming. (Baksana! Bir araba geliyor.)
 
► Spelling Of Final –ing (-ing takısının yazılışı)

Fiilin son harfine bağlı olarak bazen -ing takısı farklı şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki bu konuyla ilgili kurallar verilmiştir.

- Bir sessiz harf + -e gelirse -e düşer ve –ing eklenir.
dance - dancing
ride - riding
take - taking

- Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.
cut - cutting
plan - planning
run - running

NOT: w,y, ve x harfleri çift yazılmaz.
snow - snowing
fix - fixing
pay - paying
 
- İki sesli + bir sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz
keep - keeping
read - reading
 
- İki sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz
sing - singing
wash - washing

Ek Bilgiler:

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler Nasıldır?

Olumlu cümleler, önce özne sonra yardımcı fiil ardından asıl fiilin ing almış hali eklenerek kurulur.
Present Continuous Tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.
ÖzneYardımcı
Fiil
Fiil + ing
Takısı
 Türkçesi
Iamgoingto Bristol.Ben Bristol’a gidiyorum.
Youaregoingto Bristol.Sen Bristol’a gidiyorsun.
Heisgoingto Bristol.O, Bristol’a gidiyor.
Sheisgoingto Bristol.O, Bristol’a gidiyor.
Itisgoingto Bristol.O, Bristol’a gidiyor.
Wearegoingto Bristol.Biz Bristol’a gidiyoruz.
Youaregoingto Bristol.Siz Bristol’a gidiyorsunuz.
Theyaregoingto Bristol.Onlar Bristol’a gidiyorlar.Present Continuous Tense Olumlu Örnek Cümleler

I am learning English. 
Ben İngilizce öğreniyorum.
You are listening to music.         
Sen müzik dinliyorsun.
He is answering his teacher’s question.         
O öğretmeninin sorusunu cevaplıyor.
We are missing our grandfather.         
Biz büyükbabamızı özlüyoruz.
They are laughing at my joke.         
Onlar benim şakama gülüyorlar.
Kate Winslet is coming back to the screen.   
Kate Winslet ekrana geri dönüyor.
Global warming is becoming a big danger.    
Küresel ısınma büyük bir tehlike haline geliyor
.The prime minister of Norway is giving a press conference.    
Norveç başbakanı basın toplantısı yapıyor.

Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler Nasıldır?

Olumsuz cümleler önce özne, sonra yardımcı fiilin olumsuz şekli ve fiilin ing takısı almış şekli kullanılarak kurulur.

Present Continuous Tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

ÖzneYardımcı fiil + olumsuzluk ekiFiil + ing takısıTürkçesi
Iam notsinging.Ben şarkı söylemiyorum.
Youare not (aren’t)singing.Sen şarkı söylemiyorsun.
Heis not (isn’t)singing.O, şarkı söylemiyor.
Sheis not (isn’t)singing.O, şarkı söylemiyor.
Itis not (isn’t)singing.O, şarkı söylemiyor.
Weare not (aren’t)singing.Biz şarkı söylemiyoruz.
Youare not (aren’t)singing.Siz şarkı söylemiyorsunuz.
Theyare not (aren’t)singing.Onlar şarkı söylemiyorlar.


Present Continuous Tense Olumsuz Örnek Cümleler

 My aunt isn’t sleeping in the room.
Halam odada uyumuyor.
 Her friends aren’t giving flowers to Burcu.    
Arkadaşları Burcu’ya çiçek vermiyorlar.
 I am not sharing my room with my sister.   
Ben odamı kız kardeşimle paylaşmıyorum.
 You aren’t playing chess.         
Sen satranç oynamıyorsun.
 My mother isn’t cooking now.
 Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.
 The birds are not singing now.
Kuşlar şimdi ötmüyor.
 He isn’t coming home.    
O, eve gelmiyor.

Present Continuous Tense Soru Cümleleri Nasıldır?

Şimdiki Zaman soru cümleleri to be yardımcı fiili kullanılarak kurulur.  Yardımcı fiil, özneden önce gelir. 

Present Continuous Tense soru cümleleri şeklini tablo halinde görelim.

Yardımcı fiilÖzneFiil + ing takısı Türkçesi
AmIeatingpizza?Ben pizza yiyor muyum?
Areyoueatingpizza?Sen pizza yiyor musun?
Isheeatingpizza?O, pizza yiyor mu?
Issheeatingpizza?O, pizza yiyor mu?
Isiteatingpizza?O, pizza yiyor mu?
Areweeatingpizza?Biz pizza yiyor muyuz?
Areyoueatingpizza?Siz pizza yiyor musunuz?
Aretheyeatingpizza?Onlar pizza yiyorlar mı?

Present Continuous Tense Örnek Soru Cümleleri

Is he working in a bank?
O bir bankada mı çalışıyor? 

Yes, he is working in a bank. 
Evet, o bir bankada çalışıyor. 
 Are you wearing your raincoat? 
Sen yağmurluğunu giyiyor musun? 
  No, I am not wearing my raincoat. 
Hayır, ben yağmurluğumu giymiyorum.
Bilgi - Uyarı: Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir.

 Are we preparing our annual reports? 
Biz yıllık raporlarımızı hazırlıyor muyuz? 
Yes, we are.
Evet, hazırlıyoruz.  
Are they going to Italy? 
Onlar İtalya’ya gidiyorlar mı?   
   No, they aren’t. 
Hayır, gitmiyorlar.

Present Continuous Tense Soru Zarflı Cümleler Nasıldır? Şimdiki Zaman cümlelerin soru zarflı şeklini bir tablo halinde görelim.

Soru kelimesiYardımcı fiilÖzneFiil + ing takısıTürkçesi
Whatareyoudoing?Siz ne yapıyorsunuz?
Whereareyouliving?Siz nerede yaşıyorsunuz?
Whenisshecoming?O, ne zaman geliyor?
WhyareyoucryingSen neden ağlıyorsun?
Howaretheyworking?Onlar nasıl çalışıyorlar?
 


Present Continuous Tense soru zarflı cümleler önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin ing takısı almış hali ile kurulur.

SoruYardımcı fiilFiil + ing takısıFiil + ing takısı
Whoiscoming?Kim geliyor?

 

Not Önemli Bilgi:
Kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler, önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil ve fiilin ing almış hali ile kurulur.

What are you doing now? 
Sen şu anda ne yapıyorsun?   
Where is your father working? 
Senin baban nerede çalışıyor?  
Why are you crying? 
Sen neden ağlıyorsun? 
How are you singing so good? 
Sen nasıl bu kadar güzel şarkı söylüyorsun? 
Who is driving that car? 
O arabayı kim sürüyor?
##########
İngilizce Gramer Zamanlar Konusu Eğitimi Eğitimleri
İngilizce Gramer Zamanlar 

Konuyla ilgili eklenmesini veya öğrenmek istediğiniz kelimeler varsa, yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük Online ücretsiz web sitesi kursu.

Web sitemizde yer alan diğer İngilizce Kelimelere bakabilirsiniz. Ayrıca kendinizi gelişmeye yönelik sitemizde açılan bütün konular tamamen ücretsiz olarak hizmetinize sunulmuştur. Sitemizde yer alan konularımız, İngilizceye başlayanların yanı sıra kendilerini geliştirmek isteyenlere de yönelik bilgiler içermektedir. İngilizce öğrenmek isteyen ve özellikle belirterek her seviyeye hitap eden konularımız mevcuttur.
Önemli bilgi:

İngilizce Dilini Nasıl Öğrenirim veya İngilizce Dilini Nasıl Öğreniriz?

İngilizce dilini öğrenmenin birçok yöntemleri vardır. Sizlere 10 adımda İngilizce dilini öğrenmenin yanı sıra kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda bilgiler verecek olursak, aşağıdaki maddeler halinde belirttiğimiz bilgileri kesinlikle işinize yaracaktır.
 1. İngilizce konuşan kişilerle pratik yapın.
 2. İngilizce müzik dinleyin ve şarkı sözlerini takip edin.
 3. İngilizce altyazılı filmler veya diziler izleyin.
 4. İngilizce kitaplar, hikâye veya makaleler okuyun.
 5. Günlük hayatta İngilizce kelimeleri ve ifadeleri kullanmaya çalışın.
 6. Dil öğrenme uygulamaları veya çevrimiçi kaynaklar kullanın.
 7. Kelimelerin anlamlarını ve doğru kullanımlarını öğrenmek için sözlükleri kullanın.
 8. İngilizce dilbilgisini ve dil yapılarını çalışın.
 9. İngilizce yazı yazın, günlük tutun veya mektuplar yazın.
 10. Bir dil eğitimi programına veya kursuna katılın.
Bu ipuçları, İngilizce öğrenmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, sabır ve düzenli pratik çok önemlidir. Yavaş yavaş ilerleyin ve kendinize zaman tanıyın. Dil alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız hedefleriniz olmalı. Örneğin çalıştığınız kurumda daha iyi bir noktaya gelmek istiyorsanız, dil önemlidir. Kamuda çalışan bir memuru iseniz (herhangi bir unvanınız olmasa bile), dil sayesinde yurtdışı görevlendirme imkanınız olacaktır. Gerek özel ve gerekse de kamu sektöründe dil tazminatı almak istiyorsanız (maaşlarınıza ek ödeme) öğreneceğiniz herhangi bir dil sayesinde bunu başarabilirsiniz.
Online Ücretsiz İngilizce Eğitimi Kursu Kursları | Başarılar dileriz! AK İngilizce net


4 Yorumlar

 1. Auxiliary Verbs (Yardımcı fiiller):
  am/is/are
  Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili tablo yer almaktadır.

  YanıtlaSil
 2. Present Continuous Tense Nedir?

  Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman konusunu anlatan zamandır. Yani Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir. Daha açık bir ifadeyle bir işin konuşma anında yapıldığını anlatan bir zaman.

  Present Continuous Tense şöyle bir tanımla da izah edilebilir.
  Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle Şimdiki Zamandır. İngilizce şimdiki zaman cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Diğer kullanımlar da aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

  YanıtlaSil
 3. Şu anda İngilizce öğreniyorsun.
  You're (are) learning English now.


  Şimdi uyumuyorsun.
  You are not sleeping now.

  YanıtlaSil
 4. Auxiliary Verbs (Yardımcı fiiller):
  am/is/are

  Present Continuous Tense ile cümle kurulurken am / is / are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili konumuzdaki tabloda örnek cümleler verilmiştir.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Konu altı Reklam - Sol

Konu altı Reklam - Sağ