Reklam Üst

İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller – Top 500 verbs in english

İngilizcede bilinmesi gereken 500 Temel Fiiller

İngilizcede bilinmesi gereken 500 Temel Fiil kelimelerini listeledik. Çalışan kazanır. 
ingilizcede bilinmesi gereken 100 Temel Filler
İngilizceYazılışıOkunuşuTürkçe Anlamı

accept

eksept

 kabul etmek

add

ed

  eklemek

admire

edmayır

 hayran olmak

admit

edmit

 itiraf etmek

advise

edvays

 tavsiye etmek

afford

efford

  karşılamak

agree

egrii

 aynı fikirde olmak

allow

allov

  izin vermek

amuse

emuys

  eğlendirmek

announce

annons

  duyurmak

annoy

ennoy

  rahatsız etmek

answer

ensır

  cevap vermek

apologise

epolıcayz

 özür dilemek

appear

eppeyır

  gözükmek

appreciate

apperişıeyt

  memnun olmak

approve

epruv

  onaylamak

argue

argu

  tartışmak

arrange

errenc

  düzenlemek

arrive

 ı-rayv

 ulaşmak

arrive

errayv

  varmak

ask

esk

  sormak

attend

attend

  katılmak

avoid

evoyd

 sakınmak

back

beck

  geriye gitmek

bake

beyk

  pişirmek

balance

balens

  dengelemek

bang

beng

  vurmak/çarpmak

battle

bedıl

  savaşmak

behave

biheyv

  davranmak

belong

bilong

 ait olmak

belong to

 bilong tu

 ait olmak

bless

bıles

  kutsamak

blind

bılaynd

  körleştirmek

blush

bılaş

  utançtan kızarmak

boil

boyıl

  kaynamak

bomb

bamb

  bombalamak

book

buuk

 rezervasyon yapmak

borrow

borrov

 ödünç almak

brake

bıreyk

  fren yapmak

breathe

bıreth

  nefes almak

brush

bıraş

  fırçalamak

burn

börn

  yanmak

calculate

kalkıleyt

  hesaplamak

call

koll

  aramak

care

keyır

 önemsemek

carry

kerriy

 taşımak

cause

kauz

  neden olmak

challenge

çelınc

  meydan okumak

change

çenc

değiştirmek

chase

çeys

  kovalamak

cheat

çiit

  aldatmak

check

çek

  kontrol etmek

claim

kıleym

  iddia etmek

clap

kılep

 alkışlamak

clean

kıliin

 temizlemek

clean

kılin

  temizlemek

clear

kıliır

  temizlemek

clip

kılip

  tutturmak

close

kıloz

 kapatmak

collect

kollekt

  biriktirmek

communicate

komunieyt

  iletişim kurmak

compare

kompeyr

  karşılaştırmak

complain

kompleyn

  yakınmak

complete

kompliit

 tamamlamak

confess

konfes

  itiraf etmek

confuse

konfuys

  kafasını karıştırmak

connect

konnekt

  bağlamak

consider

konsider

  hesaba katmak

copy

kopiy

  kopyalamak

correct

korrekt

  düzeltmek

count

kaunt

  saymak

cover

kavır

 örtmek

crash

kıraş

  gürültüyle çarpma

cross

kıros

 öbür tarafa geçmek

cry

kıray

  ağlamak

cycle

saykıl

  bisiklet sürmek

damage

demıc

  hasar vermek

dance

dens

dans etmek

dare

deyır

 cüret etmek

decide

disayd

  karar vermek

decorate

dekoreyt

  dekore etmek

delay

diley

  gecikmek/geciktirmek

delight

dilayt

  zevk vermek

deliver

deliver

  teslim etmek

depend

dipend

  bağlı olmak

describe

diskırayb

 tanımlamak

deserve

dizörv

  layık olmak

destroy

distroy

  mahvetmek

detect

ditekt

  tespit etmek

develop

divelop

  geliştirmek

disagree

disegrii

  aynı fikirde olmamak

disappear

diseppiyır

  gözden kaybolmak

disapprove

disepruv

  tasvip etmemek

discover

diskovır

  keşfetmek

discuss

tartışmak

 diskas

dislike

dislayk

  hoşlanmamak

divide

divayd

  bölmek

do

du

 yapmak

doubt

dabt

  den kuşkulanmak

drag

dırag

  sürüklemek

drain

dıreyn

  akıtmak/akmak

dream

dıriim

  rüya görmek/hayal kurmak

dress

dıress

  giyinmek

drop

dırop

  düşürmek

drown

dırovn

  boğulmak

drum

dıram

 davul çalmak

dry

dıray

  kurumak/kurutmak

dust

dast

  tozunu almak

earn

örn

 kazanmak

educate

ecukeyt

  eğitmek

employ

employ

  iş vermek

empty

empti

  boşaltmak

encourage

enkourıc

  cesaretlendirmek

end

end

  bitirmek

enjoy

encoy

  zevk almak

enter

entır

 girmek

entertain

enterteyn

 eğlendirmek

escape

eskeyp

  kaçmak

excite

eksayt

  heyecanlandırmak

excuse

ekskus

  bağışlamak

exercise

eksersayz

 egzersiz yapmak

exist

eksist

 var olmak

expand

ekspand

  genişletmek

expect

ekspekt

  ummak/beklemek

explain

ekspleyn

 açıklamak

extend

ekstend

  erişmek/yayılmak

face

feys

  yüzleşmek

fade

feyd

  solmak

fail

feyıl

  başarısız olmak

fear

fiyır

  korkmak

fit

fit

  (giysi) uymak

fix

fiks

  sabitlemek/belirlemek

flood

fıloud

 su basması (sel)

fly

fılay

 uçmak

follow

follov

  takip etmek

fool

fuul

  kandırmak

forbid

fıbid

 yasaklamak

force

fors

 zorlamak

form

form

  biçimlendirmek

found

faund

 bulmak

frame

fıreym

  çerçevelemek

fry

fıray

  kızartmak

give an order

 giv en ordır

 sipariş vermek

glow

gılov

  ışık vermek

grab

gırab

  kavramak

greet

gıriit

  selamlamak/karşılamak

guard

gard

  korumak

guess

gues

  tahmin etmek

guide

gayd

  kılavuzluk etmek

hammer

hemmır

  çekiçle vurmak

hand

hend

  uzatmak

handle

hendıl

  başa çıkmak/yönetmek

hang

heng

  asmak

happen

heppın

  olmak

harm

harm

  zarar vermek

hate

heyt

  nefret etmek

heal

heyıl

  iyileşmek

heat

hit

  ısıtmak

help

help

  yardım etmek

hug

hag

  kucaklamak

hunt

hant

 avlanmak

hurry

höri

 acele etmek

ıdentify

aydentifay

  teşhis etmek

ımagine

imecın

  hayal etmek

ımpress

impres

  etkilemek

ımprove

impruv

  geliştirmek

ınclude

inkuluud

  içermek

ıncrease

inkriis

  artmak

ınfluence

infuluns

  etkilemek

ınform

inform

  bilgilendirmek

ınject

incekt

  iğne yapmak

ınjure

injur

  incitmek/yaralamak

ıntend

intend

  niyet etmek

ınterest

interest

  ilgi uyandırmak

ıntroduce

introduys

  tanıştırmak

ınvent

invent

  bulmak/keşfetmek

ınvite

invayt

  davet etmek

ıtch

  kaşımak

jail

ceyıl

  hapsetmek

jam

jem

 sıkıştırmak/tıkamak

join

coyin

  katılmak

joke

jok

 şaka yapmak

judge

cac

  yargılamak

jump

jamp

 zıplamak

kick

kik

 tekmelemek

kill

kil

  öldürmek

kiss

kis

  öpmek

knit

nit

  örmek

knock

nak

  vurmak

label

lebıl

 etiketlemek

land

lend

  iniş yapmak

last

last

  sürmek

laugh

lauf

  gülmek

launch

lanç

  (roket) fırlatmak

learn

lörn

 öğrenmek

level

levıl

  düzleştirmek

license

laysıns

 ruhsat vermek

lick

lik

  yalamak

lie

lay

  yalan söylemek

lighten

laytın

 aydınlatmak

like

layk

  hoşlanmak

list

list

  listelemek

listen

listın

  dinlemek

live

layv

  yaşamak

load

load

  yüklemek

lock

lock

 kilitlemek

look

luuk

  bakmak

love

lav

  sevmek

manage

menıc

  yönetmek

march

març

  uygun adım yürümek

mark

mark

  işaretlemek

marry

merri

  evlenmek

match

meç

  eşleştirmek

mate

meyt

  çiftleşmek

matter

medır

  önemli olmak

measure

mijır

  ölçmek

melt

melt

  erimek

memorise

memorayz

 ezberlemek

mend

mend

  tamir etmek

mess up

mes ap

  dağıtmak

mine

mayn

  maden işletmek

miss

miss

  özlemek/kaçırmak

mix

 miks

 karıştırmak

mix

miks

  karıştırmak

move

muv

 taşınmak

muddle

madıl

  karıştırmak

mug

mag

  saldırıp soymak

multiply

multiplay

 çoğalmak

murder

mördır

  cinayet işlemek

nail

neyıl

  çivilemek

name

neym

 ad vermek

need

niid

  ihtiyaç duymak

nest

nest

  yuva yapmak

note

not

  not etmek

notice

notis

  farkına varmak

number

nambır

  numaralamak

obey

obey

  itaat etmek

object

objekt

  itiraz etmek

observe

obsörv

  incelemek

obtain

obteyn

  elde etmek

offend

offend

 gücendirmek

offer

ofır

  teklif etmek

open

opın

  açmak

order

ordır

  ısmarlamak

owe

ov

  borcu olmak

own

ovn

  sahip olmak

pack

pek

  paket yapmak

paint

peint

  boyamak

park

park

 park etmek

pass

pes

  geçmek

paste

peyst

  yapıştırmak

pat

pet

  hafifçe vurmak

pause

paus

  duraklamak

peel

piil

  kabuğunu soymak

perform

perform

  temsil etmek

permit

pörmit

  izin vermek

phone

fon

  telefon açmak

pick

  seçmek/ayırmak

pik

pinch

pinç

  çimdiklemek

pine

payn

  güçten düşmek

place

pıleys

 yerleştirmek

plan

pılen

  planlamak

plant

pılent

 yerleştirmek/ekmek

play

pıley

 oynamak

please

pılis

  memnun etmek

point

point

  işaret etmek

polish

puliş

  parlatmak/cilalamak

post

post

  postalamak

practise

pıraktiis

  pratik yapmak

pray

pırey

  dua etmek

prefer

pıriför

 tercih etmek

prepare

pıreper

  hazırlamak

present

pıresınt

  takdim etmek/sunmak

press

pıres

  sıkıştırmak

prevent

pırevent

  önlemek

print

print

 basmak

produce

pıroduys

  üretmek

promise

pıramis

  söz vermek

protect

pırotekt

  korumak

provide

pırovayd

  sağlamak

pull

pul

  çekmek

punch

panç

  yumruk atmak

punish

paniş

 cezalandırmak

push

puş

  itmek

question

kuesçın

  soru sormak

race

reys

  yarışmak

rain

reyn

  yağmur yağmak

raise

reys

  kaldırmak

reach

riiç

  ulaşmak

realise

rilayz

  farkına varmak

receive

rısiv

 teslim almak

recognise

rekognayz

  tanımak/takdir etmek

record

rikord

  kaydetmek

reduce

reduys

  azaltmak/indirmek

reflect

reflekt

  yansıtmak

refuse

refuys

  reddetmek

regret

rigret

  ihmal etmek

reject

rijekt

  reddetmek/atmak

relax

rilaks

  rahatlamak

release

rıliis

  serbest bırakmak

remain

rimeyn

  kalmak

remember

rimembır

  hatırlamak

remind

rimaynd

  hatırlatmak

remove

rimuv

  çıkarmak/temizlemek

repair

ripeyır

  tamir etmek

repeat

rıpiit

  tamir etmek

replace

ripıleys

  eski yerine koymak

reply

replay

  karşılık vermek

report

report

  haber vermek

reproduce

repıroduys

 üretmek

request

rekuest

  rica etmek

rescue

resku

  kurtarmak

retire

ritayır

  emekli olmak

return

ritörn

  dönmek/geri vermek

risk

risk almak

risk

rock

rak

  sallamak

roll

rol

  yuvarlamak

ruin

ruyin

 harab etmek

rule

rul

  hükmetmek

rush

raş

  acele etmek

sail

seyıl

  yelken açmak

satisfy

satisfay

  hoşnut etmek

save

seyv

  kurtarmak

saw

sov

  testere ile kesmek

scare

sıkeyr

  korkutmak

scratch

sıtreç

  tırmalamak

scream

sıkriim

  çığlık atmak

screw

sıkriv

 vidalamak

scrub

sıkrab

  fırçalamak/ovalamak

seal

siyıl

  mühürlemek

search

sörç

  araştırmak

separate

sepereyt

  ayırmak

seperate

sepıreyt

 ayrı

serve

sörv

  hizmet etmek

settle

sedıl

 yerleşmek

shade

şeyd

 gölgelemek

share

şeyır

  paylaşmak

shave

şeyv

  traş olmak

shelter

barındırmak

şeltır

shock

şoak

 şok etmek

shop

şaop

  alışveriş yapmak

sigh

say

  iç çekmek

sign

sayn

  imzalamak

signal

signıl

  işaret vermek

sin

sin

  günah işlemek

sing

sing

 şarkı söylemek

ski

sıki

 kayak yapmak

skip

sıkip

   zıplamak/sekmek

slap

sılep

  tokatlamak

slip

sılip

  kaymak

slow

sılov

 yavaşlamak

smell

sımel

  koklamak

smile

sımayl

  gülümsemek

smoke

sımok

  sigara içmek

sneeze

sıniiz

  aksırmak

sniff

sınif

 burnunu çekmek/koklamak

snow

sınov

 kar yağmak

sound

saund

 ses çıkarmak

spell

sıpel

  hecelemek

spill

sıpil

  dökmek

spoil

sıpoyıl

  berbat etmek

spray

sıprey

  püskürtmek

stare

sıteyır

  dik dik bakmak

start

sıtart

  başlamak

stay

sıtey

  kalmak

steer

sitiir

dümen kullanmak

step

sıtep

  adım atmak

stop

sıtap

  durmak

store

sıtor

  depolamak

stretch

sıtreç

  germek

succeed

saksiid

 başarmak

suffer

safır

  ıstırap çekmek

suggest

sacest

  tavsiye etmek

supply

saplay

 tedarik etmek

support

saport

  desteklemek

suppose

sapoz

  varsaymak/zannetmek

surprise

sörprays

  şaşırmak

suspect

saspekt

  şüphelenmek

suspend

saspend

  askıya almak/asmak

switch

sıviç

 değiştirmek/düğmeye basmak

talk

tolk

  konuşmak

tap

tep

  kullanmak

taste

teyst

  tadına bakmak

tease

tiis

 alay etmek

terrify

terrifay

  çok korkutmak

thank

tenk

  teşekkür etmek

tie

tay

 bağlamak

tip

tip

  bahşiş vermek

touch

taç

  dokunmak

train

tıreyn

  eğitmek

translate

tıransleyt

 çeviri

trap

tırep

 tuzağa düşürmek

travel

tırevıl

  seyahat etmek

trouble

tırabıl

  rahatsız etmek

trust

tırast

  güvenmek

try

tıray

  denemek

turn

törn

  dönmek

undress

andıres

  soyunmak

unite

yunit

  birleşmek/birleştirmek

unlock

anlok

  kilidini açmak

use

yuus

 kullanmak

visit

visit

  ziyaret etmek

wait

veyt

  beklemek

walk

volk

  yürümek

want

vant

  istemek

warm

varm

  ısınmak/heyecanlandırmak

warn

varn

  uyarmak

wash

voş

  yıkamak

waste

veyst

 ziyan etmek

watch

voç

 seyretmek

water

vatır

 sulamak

wave

veyv

  sallamak/sallanmak

welcome

velkam

  hoş karşılamak

whisper

vispır

 fısıldamak

wink

vink

 göz kırpmak

wipe

vayp

  silmek

wish

viş

  dilemek

wonder

vandır

  hayret etmek

work

vö:k

 çalışmak

worry

vöri

  endişelenmek

write

rayt

 yazmak

yell

yell

  haykırmak

zip

zip

  fermuar açmak/kapamak

zoom

zuum

  zum yapmak (yakınlaştırmak)

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta 


ingilizce'de Cümle Yapısı : ingilizce ile Türkçe'nin sözcük dizilişi farklıdır.
Türkçe'de Özne+Nesne+Yüklem şeklindedir.
İngilizce'de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.
   
Ben İngilize öğrenirim. Özne + Nesne + Yüklem
I learn English. Özne + Yüklem + Nesne
Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce'de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce'de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).
Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce'de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.Ben
akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem
  
I study English in the evenings. Özne + Yüklem + Nesne + Zarf

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Konu altı Reklam - Sol

Konu altı Reklam - Sağ